Lp.

Tematyka

Termin

1.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

27.08.2020

2.

Zebrania z rodzicami klas I i kontakt  on-line  z rodzicami klas II i III

14.09.2020

3.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej (Plan Nadzoru , Program Wychowawczo-Profilaktyczny)

15.09.2020

4.

Próbna ewakuacja szkoły

Wrzesień 2020

5.

Szkolenie Rady Pedagogicznej nt. „Pracownicze Plany Kapitałowe”.

październik 2020

wszyscy pracownicy szkoły

6.

Zagrożenia w kl. III LO

19.11.2020

7.

Zebrania z rodzicami (wszystkie klasy)

19.11.2020

8.

Próbne matury w kl. III LO

Listopad 2020

9.

Sprawdziany dyrektorskie kl. II po Gimnazjum i  SP

07,09.12.2020

10.

Wystawienie ocen śródrocznych w kl. III LO

12.12.2020

11.

Zagrożenia ocenami niedostatecznymi w kl. I i II

15.12.2020

12.

Posiedzenie klasyfikacyjne kl. III LO

21.12.2020

13.

Zebrania z Rodzicami kl. III LO

05.01.2021

14.

Wystawienie ocen śródrocznych w kl. I I II LO

08.01.2021

15.

Posiedzenie Klasyfikacyjne RP dla kl. I i II LO

15.01.2021

16.

Zebrania z Rodzicami

02.02.2021

17.

Posiedzenie Podsumowujące RP

10.02.2021