|

Deklaracja dostępności III Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce

III Liceum Ogólnokształcące, im. Unii Europejskiej w Ostrołęce, ul. Ks. F. Blachnickiego 5, 07-410 Ostrołęka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej III Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Adam Parzych.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48297603692

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego, im. Unii Europejskiej w Ostrołęce
 • Adres: W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Jednostką kontaktową jest III Liceum Ogólnokształcące, im. Unii Europejskiej w Ostrołęce, ul. Ks.F. Blachnickiego 5, 07-410 Ostrołęka, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 29 760 36 92. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać wglądu do informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, ze wskazaniem, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z roszczeniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, wraz z podaniem terminu realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia otrzymania informacji. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/)
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48297603692

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły posiada 8 wejść (jedno główne i jedno dodatkowe od strony ulicy Sucharskiego, trzy od ulicy Blachnickiego, trzy od ulicy Pileckiego).  Na stałe używane są trzy wejścia:  jedno wejście główne od ul. Sucharskiego, jedno wejście do szatni od ulicy Pileckiego i wejście na halę sportową od  ul. Blachnickiego. Szkoła posiada jeden podjazd do wejścia głównego budynku, który jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Szkoła dysponuje toaletami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych (dolny korytarz i sala gimnastyczna), nie posiada natomiast wind dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych znajdują się od strony ulicy Blachnickiego.

 

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, ul. Ks. F. Blachnickiego 5

NIP: 758-188-23-75, REGON: 551254691

tel/fax: +48 29 7603692 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.