I semestr roku szkolnego 2022/2023

Lp.

Tematyka

Termin

1.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

30.08.2022

2.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej (Plan Nadzoru , Plan Pracy III LO, Program Wychowawczo-Profilaktyczny)

12.09.2022

3.

Zebrania z rodzicami klas I , II, III i IV

20.09.2022

4.

Próbna ewakuacja szkoły

Wrzesień 2022

5.

Szkolenie Rady Pedagogicznej

21.09.2022 r.

oraz IX-X 2022r.

6

Matura próbna ( diagnoza) .

Wrzesień 2022r.

7.

Zagrożenia w kl. IV

18.11.2022

8.

Zebrania z rodzicami (wszystkie klasy)

18.11.2022

9.

Próbne matury ( diagnoza)

Grudzień 2022

10.

Sprawdziany dyrektorskie

Grudzień 2022

11.

Zagrożeń w kl. IV LO

18.11.2022

12.

Zagrożenia ocenami niedostatecznymi w kl. I, II i III

21.12.2022

13.

Posiedzenie klasyfikacyjne kl. IV LO

21.12.2022

14.

Zebrania z Rodzicami kl. IV LO

03.01.2023

15

Studniówka 2023

07.01.2023

16.

Wystawienie propozycji ocen śródrocznych w kl. I, II i III LO

17.01.2023

17.

Posiedzenie Klasyfikacyjne RP dla kl. I, II i III

24.01.2023

18.

Zebrania z Rodzicami

26.01.2023

19.

Posiedzenie Podsumowujące RP

31.01.2023