REGULAMIN
OKREŚLAJĄCY ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ STACJONARNYCH  
W CZASIE REŻIMU SANITARNEGO COVID-19   
ORAZ PRZYGOTOWANIA SZKOŁY DO PRACY ZDALNEJ  
Rok szkolny 2020/2021

 

Rozdział 1
Podstawa prawna
§ 1

 

1. Regulamin opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii oraz  wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

 

Rozdział 2
Postanowienia ogólne
§ 2

 

1. Do szkoły może uczęszczać  uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie  lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Przy wejściu głównym do budynku szkoły znajdują się numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
3. Przy wejściu do budynku szkoły  znajduje się  informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.
4. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły dezynfekują ręce płynem do  dezynfekcji rąk.
5. W miarę możliwości ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum tylko w wyznaczonych obszarach, które nie mają objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
6. Osoby z zewnątrz  w tym rodziców uczniów  obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłony ust i nosa, rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk. Nie mogą one przekraczać obowiązujących stref przebywania.
7. W pomieszczeniu  nr 21 (znajdującym się przy głównym wejściu do szkoły) oraz w gabinecie pielęgniarki szkolnej znajduje się termometr bezdotykowy, który podlega bieżącej dezynfekcji.
8. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły zobowiązane są do zachowywania w miarę możliwości dystansu społecznego, wynoszącego min. 1,5 m, szczególnie w miejscach wspólnych.
9. Wszystkie osoby przebywające w przestrzeniach wspólnych szkoły (korytarzach, szatni, pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, pomieszczeniach biblioteki, pokoju nauczycielskim) zobowiązane są do osłony ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy.
10. Wszystkie osoby przebywające w budynku szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (każdy uczeń i pracownik po przyjściu do szkoły  bezzwłocznie myje ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
11. W razie konieczności przejścia szkoły na pracę w trybie zdalnym kształcenie na odległość będzie odbywało się z zachowaniem właściwej higieny pracy umysłowej uczniów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych.

 

Rozdział 3
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni.
§ 3

 

1.  Wszyscy pracownicy szkoły regularnie myją ręce wodą z mydłem oraz pilnują, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
2. W szkole prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni  dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników (karty monitoringu stanowią załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).
3. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów  środków służących do dezynfekcji.
4. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wiszą  plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk - instrukcje dezynfekcji.
5. Urządzenia sanitarno-higieniczne są na bieżąco czyszczone z użyciem detergentu lub dezynfekowane.

 

Rozdział 4
Organizacja zajęć szkolnych
§ 4

 

1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje  u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcje dróg oddechowych w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu zwanym IZOLATORIUM, zapewniając min. 2 m  odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (najlepiej własnym środkiem  transportu).
2. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły  zbędnych przedmiotów.
3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w jego plecaku czy torbie.
4. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
5. Sale lekcyjne i inne części wspólne np. korytarze czy pomieszczenia biblioteki wietrzy się przynajmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
6. Przybory, eksponaty i pomoce naukowe  wykorzystywane podczas zajęć czyszczone są lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
7. Uczniowie w miarę możliwości przebywają na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
8. W miarę możliwości uczniowie każdej klasy odbywają zajęcia w tej samej sali.
9. Podczas prowadzenia zajęć (we wskazanych klasach) nauczyciel organizuje w danej klasie 5 lub 15 minutowe  przerwy po upływie 30 minut (zapewniając uczniom opiekę) według harmonogramu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
10. Nauczyciel prowadzący dwie godziny lekcyjne zajęć następujące po sobie z tą samą klasą sam organizuje (decyduje o ilości, miejscu i czasie) przerwy dla uczniów tej klasy  nie później jednak niż po 60 min.

 

Rozdział 5
Organizacja zajęć wychowania fizycznego
§ 5

 

1. Preferuje się prowadzenie  zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły.  
2. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć gry i ćwiczenia kontaktowe.
3. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć czyszczone są lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
4. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga myte są detergentem lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
5. Korzystanie z obiektów sportowych poza szkołą jest dopuszczalne  gdy:
1) weryfikuje się liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych  lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego;
2) zapewniona jest dezynfekcja szatni i węzłów sanitarnych;
3) osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych lub korzystającym z obiektu lub sprzętu sportowego zapewnia się  środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;
4) zapewniona jest dezynfekcja urządzeń i sprzętu sportowego po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;
5) zapewnione są 15 minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ograniczony jest  kontakt pomiędzy tymi osobami.
6. Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego obowiązane są do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt lub zajęcia sportowe.

 

Rozdział 6
Organizacja pracy biblioteki szkolnej
§ 6

 

1. Czytelnicy mogą korzystać z biblioteki, zgodnie z informacją zamieszczoną na drzwiach.
2. W pomieszczeniach biblioteki jest całkowity zakaz organizowania spotkań i imprez masowych.
3. Uczeń przed wejściem do biblioteki myje ręce/dezynfekuje ręce.
4. Osoby odpowiedzialne w szkole za utrzymanie porządku jak najczęściej dezynfekują: klamki, klawiatury, telefony, włączniki światła i inne powierzchnie lub elementy często używanego wyposażenia.
5. W wypożyczalni mogą jednocześnie przebywać 4 osoby.
6. W czytelni jednocześnie mogą przebywać 4 osoby.  
7. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość - rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m.
8. W czasie pandemii zostaje ograniczony wolny dostęp do półek. Książki podaje nauczyciel bibliotekarz.
9. Bibliotekarz każdorazowo dezynfekuje blat, na którym leżały książki.
10. Zwracane książki czytelnik przekazuje bibliotekarzowi. Książki w wydzielonych miejscach pozostają przez okres 2 dni. Po „kwarantannie” książki wracają do księgozbioru.
11. Po zakończeniu pracy w bibliotece należy bezwzględnie dokonać dezynfekcji sprzętu i używanych przedmiotów.
12. W ciągu dnia należy dokładnie wietrzyć pomieszczenie biblioteki.
13. Zachęcamy wszystkich czytelników do elektronicznego kontaktu i współpracy z nauczycielami bibliotekarzami. Wszelkie pytania dotyczące księgozbioru można kierować na adres mailowy biblioteki szkolnej, Facebook, Messengera lub przez dziennik elektroniczny.
14. Wszyscy użytkownicy biblioteki powinni przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa:
- prawidłowego mycia rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund,
- unikania dotykania twarzy (oczu, nosa, ust),
- zachowania bezpiecznej odległości (minimum 2 metry od innych osób),
- zasłaniania ust i nosa maseczką.

Jeśli zauważymy u siebie objawy choroby nie należy przychodzić do pracy i zwrócić się o pomoc medyczną, zgodnie z  procedurami postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia covid-19.

 

Rozdział 7
Korzystanie z szatni szkolnej
§ 7

 

1. Przy wejściu do szatni szkolnej znajduje się środek do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją jego użycia.
2. Wszystkie osoby przebywające w szatni zobligowane są do stosowania środków ochronnych: osłony ust i nosa, rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk oraz w miarę możliwości do zachowania dystansu społecznego min. 1,5 m.
3. W miarę możliwości zaleca się wieszanie ubrań wierzchnich w taki sposób, aby nie stykały się ze sobą.  
4. Uczniowie zobowiązani są do zastosowania się do zaleceń pracowników obsługi.

 

Rozdział 8
Zadania wychowawców klas
§ 8

 

1. Wychowawcy klas zbierają informacje dotyczące:
1) aktualnych telefonów i adresów mailowych uczniów i rodziców w swojej klasie,
2) preferowanych form komunikacji przy zdalnej realizacji programów nauczania z wykorzystaniem np. komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform  edukacyjnych, dziennika elektronicznego,
3) możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu

w warunkach domowych w czasie trwania zajęć on-line.
2. Wychowawcy klas ustalają sposób komunikowania się z uczniami i rodzicami klasy i informacje te przekazują do dyrektora szkoły oraz nauczycieli uczących w danym oddziale.
3. Wychowawca na wybranym komunikatorze zakłada bądź zleca założenie profili indywidualnych uczniów oraz zakłada profil grupowy klasy. Jest moderatorem tej grupy.
4. Wychowawca ustala sposób komunikowania się z nauczycielami uczącymi dany oddział za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz w razie  potrzeby organizuje  spotkania on-line tych nauczycieli.
5. Wychowawca na pierwszym  spotkaniu  z rodzicami (w szkole z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego lub on-line) przekazuje informacje o zasadach pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021 i ustala sposób monitorowania obecności uczniów na zajęciach on-line.

 

Rozdział 9
Zadania nauczycieli w przypadku zajęć zdalnych
§ 9

 

1. Nauczyciele na podstawie planów dydaktycznych ustalają tematykę i termin  spotkań on-line z każdą klasą – informację przekazują dyrekcji szkoły, która ustali harmonogram spotkań on-line z poszczególnymi klasami.
Rozdział 10
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia
§ 10

 

1. W przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odprowadzony do wcześniej przygotowanego do tego celu pomieszczenia zwanego IZOLATORIUM, wyposażonego w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
2. Odizolowany uczeń cały czas pozostaje pod opieką, wyznaczonego przez dyrektora pracownika szkoły, wyposażonego w środki ochrony indywidualnej (takie jak  maseczka, przyłbica, rękawiczki jednorazowe)  oraz środki do dezynfekcji, do czasu przybycia rodziców.
3. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w pkt. 1., dyrektor kontaktuje się ze stacją sanitrno-epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego wdrożenia dodatkowych procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.
4. Obszar, w którym przebywał podejrzany o zakażenie uczeń, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami oraz dezynfekcji, ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni, z którymi miał kontakt uczeń (klamkami, poręczami, uchwytami itp.).
5. Czynności wymienione w pkt. 4 wykonuje pracownik wyznaczony przez dyrektora, zabezpieczony w środki ochrony indywidualnej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
6. Sporządza się listę osób przebywających w tym czasie, w częściach lub pomieszczeniach szkoły, w których przebywał uczeń  podejrzany o zakażenie.
7. Zaleca się zachowanie spokoju przez wszystkie osoby przebywające w tym czasie na terenie szkoły.
8. Rodzice ucznia podejrzanego o zakażenie koronawirusem są zobowiązani na bieżąco informować dyrektora szkoły o fakcie potwierdzenia lub nie zakażenia ucznia koronawirusem oraz wszelkich zaleceniach wydanych przez stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu podjęcia przez dyrektora  odpowiednich działań, zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się do osób, które miały kontakt z zakażonym uczniem.
9. O zaistniałej sytuacji informuje się rodziców wszystkich uczniów, które miały kontakt z dzieckiem podejrzanym o zakażenie koronawirusem, w celu monitorowania ich stanu zdrowia, a także wszystkich pracowników szkoły, obecnych i nieobecnych w momencie  zaistniałej sytuacji.
10. W celu sprawnego i bezpiecznego przekazywania bieżących informacji między pracownikami oraz między pracownikami a dyrektorem, a także w celu umożliwienia szybkiego reagowania na sytuacje zagrożenia  zakażeniem koronawirusem, wprowadza się zasadę kontaktów telefonicznych, z wykorzystaniem prywatnych telefonów pracowników, za ich zgodą.
Rozdział 11
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły
§ 11

 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę  medyczną,  a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną oraz powiadamia dyrektora szkoły.
6. Dyrektor szkoły odsuwa pracownika od pracy i izoluje w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu zwanym IZOLATORIUM.
7. Pomieszczenie -  IZOLTORIUM  jest regularnie, co najmniej raz dziennie sprzątane i dezynfekowane.
8. Pracownik  izolowany obowiązkowo zakłada maseczkę zakrywającą usta i nos lub przyłbicę.
9. Osoby kontaktujące się z pracownikiem w izolacji muszą używać środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki  lub przyłbice).
10. Kontakty z pracownikiem w izolacji należy ograniczyć do niezbędnego minimum - najlepiej jedna osoba.
11. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych bezzwłocznie poddaje się gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekowaniu powierzchni dotykowych (klamek, poręczy uchwytów itp.) oraz przestrzega  indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
12. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły obowiązują zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
13. Ustala się niezwłocznie listę osób przebywających w tym samym czasie i miejscach, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie oraz stosuje do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
14. W razie wątpliwości postępuje się zgodnie z zaleceniami  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrołęce uzyskanych  podczas  konsultacji lub porad.