|

REGULAMIN

OKREŚLAJĄCY ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ 

W TRYBIE STACJONARNYM  

W CZASIE REŻIMU SANITARNEGO COVID-19   

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 

Rozdział 1

Podstawa prawna

§1

 1. Regulamin opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późn. zm., rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii oraz  wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2021 r.

 

Rozdział 2

Postanowienia ogólne

§2

 

 1. Po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji uczniów od bezpośrednich kontaktów
  ze społecznością szkolną zaleca się działania wychowawcze i profilaktyczne, wspierające kondycję psychiczną uczniów. Należy je prowadzić w sposób, który zapewni ich optymalną skuteczność w ochronie zdrowia psychicznego uczniów, przy jednoczesnej dbałości o zachowanie reguł sanitarnych.
 2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej
  oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 3. Przy wejściu głównym do budynku szkoły znajduje się numer do kontaktu z inspekcją sanitarną w sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112.
 4. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się  informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.
 5. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji rąk.
 6. Rekomenduje się, aby uczniowie myli ręce wodą z mydłem po wejściu do szkoły, a także w szczególności przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu
  z toalety.
 7. Należy regularnie napełniać dozowniki z mydłem.
 8. Ogranicza się do niezbędnego minimum przebywanie w szkole osób z zewnątrz.
 9. Osoby z zewnątrz, w tym rodzice uczniów  zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym, m.in. stosowania środków ochrony w postaci maseczek oraz dezynfekowania rąk lub używania rękawiczek jednorazowych, zachowania dystansu od innych osób min. 1,5 m oraz przebywania
  w wyznaczonych obszarach szkoły.
 10. Uczniowie, pracownicy szkoły oraz wszystkie osoby z zewnątrz zobowiązane są
  do noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych, w których nie można zachować dystansu.
 11. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki.
 12. W pomieszczeniu nr 21 (znajdującym się przy głównym wejściu do szkoły)
  oraz w gabinecie pielęgniarki szkolnej znajduje się termometr bezdotykowy,
  który podlega bieżącej dezynfekcji, po użyciu w danej grupie.
 13. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły zobowiązane są do zachowywania
  w miarę możliwości dystansu społecznego, wynoszącego min. 1,5 m, szczególnie
  w miejscach wspólnych.
 14. Wszystkie osoby przebywające w przestrzeniach wspólnych szkoły (korytarzach, szatni, pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, pomieszczeniach biblioteki, pokoju nauczycielskim) zobowiązane są do osłony ust i nosa za pomocą maseczki, gdy nie można zachować dystansu.
 15. Nauczyciele zobowiązani są do szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami uczniów, przede wszystkim wykorzystując  techniki komunikacji na odległość.

 

Rozdział 3

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni.

§3

 

 1. Wszystkie osoby przebywające w budynku szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (każdy uczeń i pracownik po przyjściu do szkoły bezzwłocznie myje ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 2. Ustala się tabelę przydziału korzystania z łazienek szkolnych przez uczniów przebywających w poszczególnych salach lekcyjnych, w trakcie zajęć i bezpośrednio po opuszczeniu sal po zajęciach. (stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).
 3. W szkole prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych,
  ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników (karty monitoringu stanowią załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).
 4. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń
  i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 5. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wiszą plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk - instrukcje dezynfekcji.
 6. Urządzenia sanitarno-higieniczne są na bieżąco czyszczone z użyciem detergentu
  lub dezynfekowane przez pracowników obsługi.
 7. Podmiot zewnętrzny, korzystający z pomieszczeń szkoły zobowiązany jest
  do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń, użytych przyrządów i sprzętów należących do szkoły, jak również do wietrzenia tych pomieszczeń.

 

Rozdział 4

Organizacja zajęć szkolnych

§4

 

 1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w tym w szczególności temperaturę powyżej 38oC, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu - IZOLATORIUM, zapewniając min. 2 m  odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (najlepiej własnym środkiem  transportu).
 2. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów.
 3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w jego plecaku czy torbie.
 4. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 5. Sale lekcyjne i inne części wspólne np. korytarze czy pomieszczenia biblioteki wietrzy się przynajmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć (przez pracowników obsługi). Dodatkowo nauczyciele prowadzący zajęcia w danej sali, po ich zakończeniu zobowiązani są do otwarcia okien w celu jej przewietrzenia. 
 6. Przybory, eksponaty i pomoce naukowe wykorzystywane podczas zajęć czyszczone są lub dezynfekowane przez pracowników obsługi po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 7. Należy w miarę możliwości umożliwić uczniom przebywanie na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 8. Należy w miarę możliwości organizować wyjścia w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących
  w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek
  do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
 9. W miarę możliwości uczniowie każdej klasy odbywają zajęcia w tej samej sali.
 10. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, zaleca się
  w miarę możliwości:
  • zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela, a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m.;
  • pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela;
  • przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie biurka nauczyciela;
  • ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów.
 11. Nauczyciel prowadzący dwie godziny lekcyjne zajęć następujące po sobie z tą samą klasą sam organizuje (decyduje o ilości, miejscu i czasie) przerwy dla uczniów tej klasy nie rzadziej jednak niż po 45 min.

 


Rozdział 5

Organizacja zajęć wychowania fizycznego

§5

 

 1. Preferuje się prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni.
 2. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,
  w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć gry i ćwiczenia kontaktowe.
 3. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć czyszczone są lub dezynfekowane przez pracowników obsługi po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 4. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga myte są detergentem
  lub dezynfekowane przez pracowników obsługi po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 5. Korzystanie z obiektów sportowych poza szkołą jest dopuszczalne gdy:
 • weryfikuje się liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych
  lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego;
 • zapewniona jest dezynfekcja szatni i węzłów sanitarnych;
 • osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych lub korzystającym z obiektu
  lub sprzętu sportowego zapewnia się środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;
 • zapewniona jest dezynfekcja urządzeń i sprzętu sportowego po każdym użyciu
  i każdej grupie korzystających;
 • Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego obowiązane są do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt lub zajęcia sportowe.

 

Rozdział 6

Organizacja zajęć pozalekcyjnych

§6

 

 1. Zajęcia pozalekcyjne nie powinny odbywać się w trakcie zajęć obowiązkowych szkoły, a po ich zakończeniu.
 2. Zajęcia pozalekcyjne organizowane są w małych grupach lub w oddziałach klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych.
 3. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć pracownicy obsługi myją
   i dezynfekują powierzchnie dotykowe oraz dokładnie wietrzą sale.

 

Rozdział 7

Organizacja pracy świetlicy szkolnej

§7

 

 1. Zajęcia odbywające się w świetlicy szkolnej przeprowadzane są (w miarę możliwości) w grupach uczniów z jednej klasy.
 2. Uczniów korzystających ze świetlicy obowiązują takie same zasady (dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie pandemii) jak podczas innych zajęć.
 3. Pomieszczenie świetlicy należy wietrzyć (co najmniej raz na godzinę w trakcie przebywania uczniów), w tym w szczególności przed przyjściem uczniów
  oraz po przeprowadzeniu prac porządkowych, obejmujących czyszczenie przy użyciu wody z detergentem lub dezynfekcji.

 

Rozdział 8

Organizacja pracy biblioteki szkolnej

§8

 

 1. Użytkownicy biblioteki korzystają z biblioteki, zgodnie z informacją zamieszczoną
   na jej drzwiach zewnętrznych.
 2. Wszyscy użytkownicy biblioteki zobowiązani są do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa:
 • dezynfekcji rąk wchodząc do biblioteki;
 • zachowania w miarę możliwości bezpiecznej odległości (min 1,5 m od innych osób);
 • zasłaniania ust i nosa maseczką, w przypadku gdy nie można zachować dystansu.
 1. Pracownicy obsługi jak najczęściej dezynfekują: klamki, klawiatury, telefony, włączniki światła i inne powierzchnie lub elementy często używanego wyposażenia.
 2. Zwracane książki przechowywane są w wydzielonych miejscach  przez okres dwóch dni, a po okresie  kwarantanny  wracają do księgozbioru.
 3. Należy dokładnie wietrzyć pomieszczenia biblioteki, nie rzadziej niż raz na godzinę.
 4. Po zakończeniu pracy biblioteki należy bezwzględnie dokonać dezynfekcji sprzętu
  i używanych przedmiotów.
 5. Zachęca się wszystkich użytkowników do elektronicznego kontaktu i współpracy
  z nauczycielami bibliotekarzami. Wszelkie pytania dotyczące księgozbioru można kierować na adres mailowy biblioteki szkolnej lub przez dziennik elektroniczny.

 

Rozdział 9

Korzystanie z szatni szkolnej

§9

 

 1. Przystosowano dodatkowe pomieszczenie nr 03  na szatnię szkolną.
 2. Przy wejściach do pomieszczeń szatni szkolnej znajdują się środki do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją ich użycia.
 3. Wszystkie osoby przebywające w szatni zobligowane są do stosowania osłony ust
  i nosa, gdy nie można zachować dystansu społecznego min. 1,5 m.
 4. W miarę możliwości zaleca się wieszanie ubrań wierzchnich w taki sposób,
  aby nie stykały się ze sobą.
 5. Uczniowie zobowiązani są do zastosowania się do zaleceń pracowników obsługi.

 

Rozdział 10

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia

§10

 

 1. W przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów infekcji lub choroby zakaźnej, zostaje on niezwłocznie odprowadzony do wcześniej przygotowanego
  do tego celu pomieszczenia zwanego IZOLATORIUM, wyposażonego w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 2. Odizolowany uczeń cały czas pozostaje pod opieką, wyznaczonego przez dyrektora pracownika szkoły, wyposażonego w środki ochrony indywidualnej (takie jak maseczka,  rękawiczki jednorazowe)  oraz środki do dezynfekcji, do czasu przybycia rodziców.
 3. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w pkt. 1., dyrektor kontaktuje się ze stacją sanitrno-epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego wdrożenia dodatkowych procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.
 4. Obszar, w którym przebywał podejrzany o zakażenie uczeń, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami
  oraz dezynfekcji, ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni, z którymi miał kontakt uczeń (klamkami, poręczami, uchwytami itp.).
 5. Czynności wymienione w pkt. 4 wykonuje pracownik obsługi wyznaczony przez dyrektora, zabezpieczony w środki ochrony indywidualnej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
 6. Należy niezwłocznie sporządzić listę osób przebywających w tym czasie, w częściach lub pomieszczeniach szkoły, w których przebywał uczeń podejrzany o zakażenie.
 7. Zaleca się zachowanie spokoju przez wszystkie osoby przebywające w tym czasie
  na terenie szkoły.
 8. Rodzice ucznia z objawami infekcji lub choroby zakaźnej są zobowiązani na bieżąco informować dyrektora szkoły o fakcie potwierdzenia lub nie zakażenia ucznia koronawirusem oraz wszelkich zaleceniach wydanych przez stację sanitarno
  -epidemiologiczną, w celu podjęcia przez dyrektora odpowiednich działań, zgodnych
   z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się do osób,
  które miały kontakt z zakażonym uczniem.
 9. O zaistniałej sytuacji informuje się rodziców wszystkich uczniów, które miały kontakt
  z uczniem podejrzanym o zakażenie koronawirusem, w celu monitorowania
  ich stanu zdrowia, a także wszystkich pracowników szkoły, obecnych i nieobecnych
   w momencie  zaistniałej sytuacji.

 

Rozdział 11

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

§11

 

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji
  lub choroby zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny
  lub domowej izolacji.
 2. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów infekcji
  lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę  medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika oraz powiadomić dyrektora szkoły
  o nieobecności.  W razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 3. Pracownik będący na stanowisku pracy, u którego wystąpią niepokojące objawy infekcji dróg oddechowych będzie w trybie natychmiastowym odsuwany
  przez dyrektora szkoły od wykonywanych czynności i skierowany do domu
   oraz instruowany o konieczności pozostania w domu i kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę  medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika, a w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia o potrzebie kontaktu telefonicznego pod nr 999 lub 112.
 4. W budynku szkoły wyznaczono pomieszczenie, zwane IZOLATORIU (wyposażone  in. w środki ochrony i płyn do dezynfekcji), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych.
 5. Pomieszczenie - IZOLTORIUM należy regularnie, co najmniej raz dziennie sprzątać 
  i dezynfekować.
 6. Pracownik  izolowany obowiązany jest do  założenia maseczki zakrywającej usta
  i nos.
 7. Osoby kontaktujące się z pracownikiem w izolacji muszą używać środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki).
 8. Kontakty z pracownikiem w izolacji należy ograniczyć do niezbędnego minimum
  - najlepiej jedna osoba.
 9. Miejsca, w których poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych bezzwłocznie poddaje się gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekowaniu powierzchni dotykowych (klamek, poręczy uchwytów itp.) oraz przestrzega indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 10. W przypadku potwierdzonego zakażenia COVID-19 na terenie szkoły
  należy postępować zgodnie z zaleceniami państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 11. Należy niezwłocznie ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie
  i miejscach, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie oraz stosować się
  do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się
   do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 12. W razie wątpliwości należy postępować zgodnie z zaleceniami  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrołęce uzyskanych  podczas  konsultacji lub porad.