Program "Szkoła Promocji Zdrowia" jest projektem długofalowym. Jego zasadniczym celem jest promocja zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej. Autorzy programu założyli, że jego realizacja pozwoli wśród młodzieży upowszechniać wiedzę na temat prozdrowotnego stylu życia, kształtować odpowiedzialność za własne postępowanie wobec świata, przyrody ożywionej i nieożywionej, oraz samego siebie i innych ludzi.Młodzież "Szkoły Promocji Zdrowia"  realizując program podejmuje konkretne praktyczne działania na rzecz innych ludzi (opieka nad ludźmi chorymi, starymi i niepełnosprawnymi, udzielanie pierwszej pomocy), kształtuje umiejętności własnego rozwoju fizycznego, psychicznego i intelektualnego oraz pozytywnej jego stymulacji.

Cele programu: upowszechnianie wiedzy na temat prozdrowotnego stylu życia, kształtowanie umiejętności rozumienia własnego rozwoju fizycznego, psychicznego i intelektualnego oraz pozytywnej stymulacji własnego rozwoju, kształtowanie odpowiedzialności za własne postępowanie wobec świata, przyrody ożywionej i nieożywionej, samego siebie i innych ludzi, podejmowanie praktycznych działań na rzecz innych ludzi (opieka nad ludźmi chorymi, starymi, niepełnosprawnymi) oraz ochrony środowiska, rozwijanie postawy humanistycznej i badawczej uczniów, twórczości, pomysłowości, samodzielności w działaniu oraz wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka poprzez promowanie m.in. idei wolontariatu, kształtowanie umiejętności paramedycznych, upowszechnianie wiedzy o prawach pacjenta, idei "otwartego szpitala", rozwijanie zainteresowań ekologią, polityką społeczną i zdrowotną, medycyną, pogłębianie i integracja wiedzy pod kątem wymagań na egzaminach wstępnych na uczelniach medycznych.

Zajęcia odbywają się w blokach 90 min. raz w tygodniu w Szpitalu w formie wykładów, dyskusji panelowych i warsztatów. Wykłady wzbogacone są o ćwiczenia praktyczne i pokaz filmów tematycznych, który prowadzi fachowy personel medyczny Szpitala - lekarze, magistrowie pielęgniarstwa, magistrowie pedagogiki w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, magistrowie analityki medycznej, psycholodzy, dietetycy, fizjoterapeuci. W ramach zajęć młodzież zwiedza oddziały, zakłady i pracownie szpitalne wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt medyczny.

Uczniowie uczestniczą w: wycieczkach edukacyjno- krajoznawczo- przyrodniczych: (Białowieski Park Narodowy, Ogród Botaniczny w Powsinie, Kompleks Pałacowo-Parkowy w Szczawinie, Park Knieja), których celem jest zachęcanie uczniów do aktywnego wypoczynku (piesze wycieczki, podchody w lesie) oraz do poznawania przyrody w niezmienionym, naturalnym środowisku.Elementem edukacyjnym wycieczek jest zwiedzanie zakładów opieki zdrowotnej na terenie całej Polski prowadzących rozbudowaną działalność specjalistyczną w danym zakresie np. Zakład dla Niewidomych w Laskach, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, Zakłady leczenia uzależnień, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Czarni Myszynieckiej, Instytut Energii Atomowej w Świerku, itp.

Młodzież czynnie uczestniczy w Olimpiadach Szkół Promocji Zdrowia organizowanych raz w roku w kolejnych miastach realizacji programu - Ostrołęka, Radom, Warszawa, Siedlce, Ciechanów, Płock.

Uczniowie programu aktywnie włączają się w życie szpitala poprzez uczestnictwo w akcjach z okazji "Międzynarodowego Dnia Dziecka" i "Mikołajek".

Młodzież współpracuje ze stowarzyszeniami użytku publicznego na rzecz społeczności lokalnej (Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym "Chore Dziecko", Stowarzyszenie NFOZ, Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Na Rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet "Oaza", Meditrans Ostrołęka, Miejską Komendą Policji w Ostrołęce) biorąc udział w akcjach prozdrowotnych. Podczas organizowanych akcji na terenie miasta i szpitala dokonuje pomiarów ciśnienia tętniczego krwi, masy ciała i wzrostu wyliczając wskaźnik BMI, rozdaje ulotki promujące życie bez nałogów, prowadzi czynną edukację w zakresie zdrowego stylu życia.

W trakcie prowadzenia wykładów wykorzystywany jest sprzęt zakupiony na potrzeby Szkoły Promocji Zdrowia (fantomy, rzutnik multimedialny, rzutnik pism, ekran, tablice anatomiczne itp.). Uczniowie mają stały dostęp do Internetu o tematyce medycznej i przyrodniczej. Młodzież korzysta również ze zbiorów bibliotecznych Szkoły Promocji Zdrowia oraz prenumerowanych czasopism.Program "Szkoła Promocji Zdrowia"  powstał w 1999 z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Zajęcia w "Szkole Promocji Zdrowia"  prowadzone są według programu przedmiotu, który ściśle koresponduje z programem ogólnym klasy biologiczno-chemicznej. Nauczanie przedmiotu jest pomyślane jako rozszerzenie wiedzy zdobywanej w trakcie zajęć w szkole z biologii, chemii i fizyki.

Jednym ze stałych elementów działania edukacyjno – wychowawczego programu "Szkoła Promocji Zdrowia"  są Olimpiady Szkoły Promocji Zdrowia, które wpisały się na stałe do realizacji programu. Początkowo Olimpiady służyły ocenie skuteczności edukacyjno – wychowawczej tej inicjatywy. Podczas imprezy młodzież miała okazję zaprezentować wysoki poziom wiedzy w zakresie promocji zdrowia, zdobytej w szkole a także rywalizować w konkurencjach sportowych. W konsekwencji Olimpiady Szkół Promocji Zdrowia przyczyniły się do zintegrowania młodzieży regionu, a poprzez udział dużej liczby uczniów i dorosłych również przyczyniły się do edukacji zdrowotnej społeczeństwa.