Informujemy, że 9 września 2019 roku Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie rozpoczyna nabór wniosków do projektu "Mazowiecki  program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych-najlepsza inwestycja w człowieka". Aby wziąć w nim udział, należy założyć konto i zarejestrować wniosek o przyznanie stypendium na stronie: https://stypendia.oeiizk.waw.pl, w terminie od 9 września do 16 września 2019 roku.

Wygenerowane ze strony internetowej dokumenty należy wydrukować, podpisać i przekazać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w terminie do 23 września 2019 roku (decyduje data wpływu).

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

uzyskali średnią ocen z 3 dowolnie wybranych szkolnych przedmiotów ogólnych, rozwijających kompetencje kluczowe, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2018/2019 na poziomie nie niższym niż 5,66.

Co najmniej jeden przedmiot, spośród 3 przedmiotów wskazanych do średniej, musi być ujęty w kierunku rozwoju edukacyjnego ucznia;

uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2018/2019 na poziomie nie niższym niż 5,40.

Więcej informacji o projekcie,  regulamin, wzory dokumentów, instrukcję postępowania z wnioskiem można znaleźć na stronie internetowej https://stypendia.oeiizk.waw.pl/.

W przypadku pytań informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami: (22) 59-79-410, 413, 423, 430, 435, 449.